Cultuursensitieve LVB-begeleiding

Privacyverklaring

Privacyverklaring RenQli

RenQli verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacyverklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door RenQli.

Wat zijn persoonsgegevens?

Dat zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt RenQli jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden door RenQli verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst(en);
 • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
 • Om je te informeren over nieuwe diensten en activiteiten van RenQli;
 • Het afhandelen van informatieaanvragen;
 • Het uitvoeren van (cliënt)tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 • Het verbeteren van de website en de dienstverlening van RenQli;
 • Het verzenden van digitale nieuwsbrieven;
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht;
 • Om eventuele klachten correct te behandelen.

Op grond waarvan mag RenQli deze persoonsgegevens verwerken? RenQli mag jouw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • Je hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • Dit nodig is voor de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst;
 • Dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of;
 • Dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van RenQli of van een derde.

Gerechtvaardigde belangen van RenQli kunnen zijn:

 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van RenQli;
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n). Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi;
 • Controle op de login van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het internetverkeer;
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;
 • Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek.

Je kunt je verzetten tegen verwerking op grond van gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar. Meer informatie over het recht van bezwaar vind je verderop in deze Privacyverklaring.

Wie ontvangt jouw persoonsgegevens van RenQli?

RenQli heeft een aantal organisaties ingeschakeld die werkzaamheden voor RenQli verrichten. Zo maakt RenQli gebruik van een organisatie die de ICT (onderhoud en beheer) verzorgt en een organisatie die cliënttevredenheidsonderzoek uitvoert. Voor al deze organisaties gelden dezelfde eisen en uitgangspunten zoals in deze Privacyverklaring zijn vastgelegd.

Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan RenQli te verstrekken?

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan hanteert RenQli als uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens worden gevraagd dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met RenQli te sluiten. Indien je geen persoonsgegevens wenst te verstrekken, dan kun je geen gebruik maken van onze zorgverlening en/of diensten.

Geeft RenQli gegevens door aan het buitenland?

Jouw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van jouw persoonsgegevens buiten de EER.

Maakt RenQli gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling?

Nee, RenQli maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

RenQli bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving. Op grond van artikel 7:454 BW worden persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 15 jaar na vervaardiging daarvan bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Andere persoonsgegevens, waaronder financiële gegevens, worden maximaal 7 jaar na het einde van de zorgovereenkomst bewaard.

Hoe beveiligt RenQli jouw persoonsgegevens?

RenQli heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. Personen die namens RenQli toegang hebben tot jouw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. RenQli verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van de organisaties die in haar opdracht gegevens verwerken en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Wat zijn jouw rechten met betrekking tot de door RenQli verwerkte persoonsgegevens?

Op grond van de wet op de privacy heb je diverse rechten. Hierna lichten wij deze kort toe.

Inzagerecht

Je hebt het recht de door RenQli verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht

Je hebt het recht jouw gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat je vanwege jouw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van jouw persoonsgegevens.

Recht op beperking

Je hebt onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van jouw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat RenQli de verwerking van deze gegevens tijdelijk ‘bevriest’. Je kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar je geen verwijdering wenst;
 • Indien RenQli de gegevens niet langer nodig heeft terwijl jij de gegevens wel nodig hebt voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om de door jou aan RenQli verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van je verwerken op grond van jouw toestemming of een met jou gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). Je bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere organisatie. Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de organisatie waaraan je de gegevens wilt doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens jou verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming

Indien wij jouw gegevens verwerken op basis van jouw toestemming dan heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor jou in principe kosteloos behoudens misbruik. Je oefent de rechten uit door contact op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

Termijnen

We doen ons uiterste best om jouw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording van je vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij je hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

RenQli kan bij alle vragen/verzoeken om nader bewijs van jouw identiteit vragen. Dit doet RenQli om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen je er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat RenQli aan een verzoek geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld als jouw gegevens zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting. RenQli zal ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mocht RenQli aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd aan jou kenbaar gemaakt. Jij kunt je vervolgens in dat geval tot de rechter wenden. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Heeft RenQli een Functionaris Gegevensbescherming?

RenQli heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Je vindt de contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) onderaan deze Privacyverklaring.

Heb je een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door RenQli?

Als je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door RenQli dan stellen we het op prijs dat zo spoedig mogelijk van je te vernemen. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Als je er met ons niet uit komt dan kun je de klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Je vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging van de Privacyverklaring

RenQli kan deze Privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van RenQli. RenQli adviseert je daarom regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen voor een update.

Heb je vragen?

Je kunt natuurlijk ook altijd aan RenQli vragen stellen over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Hoe neem je contact met RenQli op?

Voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens door RenQli kun je contact opnemen met:

RenQli
Amerikalaan 199
3526 VD Utrecht
Telefoonnummer
info@renqli.nl

Functionaris Gegevensbescherming:
Dhr. D. Can d.can@renqli.com

Aanvullende verklaring in verband met het gebruik van de website van RenQli

In het kader van onze online dienstverlening legt RenQli gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat je bepaalde persoonsgegevens van jezelf dient te verstrekken c.q. dat je deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden je gegevens uitsluitend verwerkt om jouw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij RenQli daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of je hiermee hebt ingestemd.

Bezoekgegevens

Op onze website www.renqli.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachines. Deze gegevens worden gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan RenQli haar dienstverlening verder optimaliseren.

Cookies en het aan- en uitzetten

Sommige delen van de website van RenQli kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op jouw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op jouw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van jouw browser kun je ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser.

RenQli en andere websites

Op de website van RenQli tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. RenQli kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor de Privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.